The Hospitality Academi – Case Study: Links Mental Health Charity – Zachary Griffiths

The Hospitality Academi is a dynamic fully funded skills project. The project is designed to help hospitality, leisure, accommodation and tourism businesses across Carmarthenshire to upskill, retrain and attract new staff.

 

Zachary Griffiths, one of the volunteers at Links Mental Health Charity in Llanelli and 6 other Individuals were the recent beneficiaries of FREE L2 Basic Life Skills & Safe use of a AED Defibrillator via The Hospitality Academi Project.

 

Mae’r Academi Lletygarwch yn brosiect sgiliau deinamig sydd wedi arianni’n llawn. Cynlluniwyd y prosiect i helpu busnesau lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth ledled Sir Gaerfyrddin i uwchsgilio, ailhyfforddi a denu staff newydd.

 

Roedd Zachary Griffiths, un o wirfoddolwyr elusen Links Mental Health yn Llanelli a 6 unigolyn arall yn fuddiolwyr diweddar o Sgiliau Bywyd Sylfaenol L2 AM DDIM a Defnydd Diogel o Ddiffibriliwr AED trwy brosiect Academi Lletygarwch.


Really glad I did this training, it will help me with my long-term ambitions to become
a paramedic”

“Yn falch iawn fy mod wedi gwneud yr hyfforddiant hwn, bydd yn fy helpu gyda fy uchelgeisiau hirdymor i ddod yn barafeddyg”


Read the full testimonial below:

Really glad I did this training, it will help me with my long-term ambitions to becomea paramedic. Everyone needs to learn this, I’m volunteering with Links, a mental health charity in Llanelli currently, so this is useful for volunteering and also getting a job” Zachery Griffiths

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Yn falch iawn fy mod wedi gwneud yr hyfforddiant hwn, bydd yn fy helpu gyda fy uchelgeisiau hirdymor i ddod yn barafeddyg. Mae angen i bawb ddysgu hyn, rwy’n gwirfoddoli gyda elusen Links Iechyd Meddwl yn Llanelli ar hyn o bryd, felly mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer gwirfoddoli a chael swydd hefyd


To book your FREE staff training, please get in touch with us by calling our team on 01437 224568 or emailing theteam@reallypro.co.uk.

I archebu eich hyfforddiant staff AM DDIM, cysylltwch â ni drwy ffonio ein tîm 01437 224568 neu e-bost theteam@reallypro.co.uk.