The Thrive Project – Case Study: Blank Canvas Surf

Funded-by-UK-Gov

The THRIVE project is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Pembrokeshire County Council and delivered by Really Pro to the people of Pembrokeshire.

Thea engaged with the Thrive project in January 2024 having recently launched her surfwear brand online. She needed our help to produce a sales strategy for promoting and selling her seasonal products online, increasing traffic to her website and growing her email list. During the sessions we focused on creating a suitable framework to support her business activities so that she could also create balance in her personal life..

Mae Prosiect THRIVE yn brosiect sgiliau deinamig a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Sir Penfro ac a gyflwynir gan Really Pro i bobl Sir Benfro.

Ymgysylltodd Thea â phrosiect Thrive ym mis Ionawr 2024, ar ôl lansio ei brand dillad syrffio ar-lein yn ddiweddar. Roedd angen ein help arni i lunio strategaeth werthu, ar gyfer hyrwyddo a gwerthu ei chynnyrch tymhorol ar-lein, cynyddu’r traffig i’w gwefan a thyfu ei rhestr e-bost. Yn ystod y sesiynau buom yn canolbwyntio ar greu fframwaith addas i gefnogi ei gweithgareddau busnes fel y gallai hefyd greu cydbwysedd yn ei bywyd personol.


Asset 3

This process has enabled me to identify actions needed to grow my business and act on them. The Really Pro team are amazing!

 

Mae’r broses hon wedi fy ngalluogi i nodi camau gweithredu sydd eu hangen i dyfu fy musnes a gweithredu arnynt. Mae tîm Really Pro yn anhygoel!


If you are interested in receiving FREE business support from us via the Thrive project, click HERE for more information and fill out an enquiry form to get started. Alternatively, send us a DM and someone will get back to you. Please note – you must be based in Pembrokeshire! We look forward to working with you soon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn cymorth busnes AM DDIM gennym ni trwy’r prosiect Thrive, cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a llenwch ffurflen ymholiad i gychwyn arni. Fel arall, anfonwch DM atom a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ôl. Sylwch – mae’n rhaid eich bod wedi’ch lleoli yn Sir Benfro! Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn fuan.