The Thrive Project – Case Study: Rosalyn Sian Evans

Funded-by-UK-Gov

The THRIVE project is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Pembrokeshire County Council and delivered by Really Pro to the people of Pembrokeshire.

Rosalyn Sian Evans, owner of the business Rosalyn Sian Evans, St David’s, Pembrokeshire engaged with the Thrive project in February 2024 with a very clear mission in mind – promotion of her forthcoming month-long exhibition at the Torch Theatre during April 2024.

During the planning phase we identified and mapped out the key priorities and got to work very quickly setting up events on Facebook, Allevents.io and Google Business Profile. We also created content for those events; social posts and VIP invitations and in collaboration with her designer were able to maximise promotion of the event online.

Mae Prosiect THRIVE yn brosiect sgiliau deinamig a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Sir Penfro ac a gyflwynir gan Really Pro i bobl Sir Benfro.

Bu Rosalyn Sian Evans, perchennog busnes Rosalyn Sian Evans, Tyddewi, Sir Benfro yn ymwneud â phrosiect Thrive ym mis Chwefror 2024 gyda chenhadaeth glir iawn mewn golwg – hyrwyddo ei harddangosfa mis o hyd yn Theatr y Torch yn ystod Ebrill 2024.

Yn ystod y cyfnod cynllunio fe wnaethom nodi a mapio’r blaenoriaethau allweddol a dechraeom ar y gwaith yn gyflym iawn gan sefydlu digwyddiadau ar ‘Facebook’, ‘Allevents.io’ a ‘Google Business Profile’. Fe wnaethon ni hefyd greu cynnwys ar gyfer y digwyddiadau hynny; postiadau cymdeithasol a gwahoddiadau VIP, ac mewn cydweithrediad â’i cynllynydd roeddwn yn gallu hyrwyddo’r digwyddiad i’r mwyaf ar-lein.


IMG_0607 - photo approved

“I’ve learnt very valuable lessons and processes which I feel are going to help me immensely with my business.

 

Rwyf wedi dysgu gwersi a phrosesau gwerthfawr iawn a fydd, yn fy marn i, yn fy helpu’n aruthrol gyda fy musnes


Owner, Rosalyn said of the business support she received “I’ve learnt very valuable lessons and processes which I feel are going to help me immensely with my business”. We are delighted to learn that the launch event in early April was a huge success and wish Ros all the very best in the future and with her current exhibition.

Dywedodd y perchennog Rosalyn, am y cymorth busnes a gafodd “Rwyf wedi dysgu gwersi a phrosesau gwerthfawr iawn sydd, yn fy marn i, yn mynd i fy helpu’n aruthrol gyda fy musnes”. Rydym yn falch iawn o glywed bod y digwyddiad lansio ar ddechrau mis Ebrill wedi bod yn llwyddiant ysgubol a dymunwn y gorau i Ros yn y dyfodol a chyda’i harddangosfa presennol.


If you are interested in receiving FREE business support from us via the Thrive project, click HERE for more information and fill out an enquiry form to get started. Alternatively, send us a DM and someone will get back to you. Please note – you must be based in Pembrokeshire! We look forward to working with you soon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn cymorth busnes AM DDIM gennym ni trwy’r prosiect Thrive, cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a llenwch ffurflen ymholiad i gychwyn arni. Fel arall, anfonwch DM atom a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ôl. Sylwch – mae’n rhaid eich bod wedi’ch lleoli yn Sir Benfro! Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn fuan.