The Thrive Project – Case Study: Silbers CIC

Funded-by-UK-Gov

The THRIVE project is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Pembrokeshire County Council and delivered by Really Pro to the people of Pembrokeshire.

Mae Prosiect THRIVE yn brosiect sgiliau deinamig a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Sir Penfro ac a gyflwynir gan Really Pro i bobl Sir Benfro..


“All in all it’s been a great service, Really Pro are brilliant and the team has a wealth of knowledge around how to market my business”

 

“Ar y cyfan mae wedi bod yn wasanaeth gwych, mae Really Pro yn wych ac mae gan y tîm gyfoeth o wybodaeth am sut i farchnata fy musnes.”


Read the full testimonial below:

“I came to Really Pro with a bunch of clips about our voice and wellbeing workshop. I wanted to make a promotional video and they were very helpful to talk it through with me and to help me to organise the clips and create a video for promotion on Instagram, Facebook and our website. All in all it’s been a great service, Really Pro are brilliant and the team has a wealth of knowledge around how to market my business”

To watch the video on James’ website – please click here
To follow James’ work on Facebook – please click here
To follow James’ work on Instagram – please click here

Darllenwch y dysteb lawn isod:

“Fe ddes i Really Pro gyda chriw o glipiau am ein gweithdy llais a lles. Roeddwn i eisiau gwneud fideo hyrwyddo ac roedden nhw’n ddefnyddiol iawn i drafod y peth gyda mi ac i fy helpu i drefnu’r clipiau a chreu fideo i’w hyrwyddo ar Instagram, Facebook a’n gwefan. Ar y cyfan mae wedi bod yn wasanaeth gwych, mae Really Pro yn wych ac mae gan y tîm gyfoeth o wybodaeth am sut i farchnata fy musnes.”

I wylio’r fideo ar wefan James – cliciwch yma os gwelwch yn dda
I ddilyn gwaith James ar Facebook – cliciwch yma os gwelwch yn dda
I ddilyn gwaith James ar Instagram – cliciwch yma os gwelwch yn dda


If you are interested in receiving FREE business support from us via the Thrive project, click HERE for more information and fill out an enquiry form to get started. Alternatively, send us a DM and someone will get back to you. Please note – you must be based in Pembrokeshire! We look forward to working with you soon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn cymorth busnes AM DDIM gennym ni trwy’r prosiect Thrive, cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a llenwch ffurflen ymholiad i gychwyn arni. Fel arall, anfonwch DM atom a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ôl. Sylwch – mae’n rhaid eich bod wedi’ch lleoli yn Sir Benfro! Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn fuan.