The Thrive Project – Case Study: The Friars Vaults

The THRIVE project is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Pembrokeshire County Council and delivered by Really Pro to the people of Pembrokeshire.

On 20th February 2024, 6 individuals from The Friars Vaults Pub, Haverfordwest,Pembrokeshire engaged with the THRIVE project attending L2 Basic life skills & safe use of an AED Defibrillator training, onsite at the pub, supporting local people to become Wellbeing volunteers to be able to support the community.

Mae Prosiect THRIVE yn brosiect sgiliau deinamig a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Sir Penfro ac a gyflwynir gan Really Pro i bobl Sir Benfro.

Ar y 20fed o Chwefror 2024, ymgysylltodd 6 unigolyn o dafarn ‘The Friars Vaults’,Hwlffordd, Sir Benfro â phrosiect THRIVE a fynychodd hyfforddiant L2 Sgiliau Bywyd Sylfaenol a Defnydd Diogel o Ddiffibriliwr AED, ar eu safle, gan gefnogi pobl leol i ddod yn wirfoddolwyr Lles i allu i gefnogi’r gymuned.


The training was brilliant – a lifesaving course which our staff really needed to understand.” Chrisse Chave

Roedd yr hyfforddiant yn wych – cwrs achub bywyd yr oedd gwir angen i’n staff ei ddeall.Chrisse Chave


Read the full testimonial below:

Chrisse Chave who attended on behalf of the Friar’s Vault said “The training was brilliant – a lifesaving course which our staff really needed to understand.”

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Dywedodd Chrisse Chave a fynychodd ar ran ‘The Friar’s Vault’ “Roedd yr hyfforddiant yn wych – cwrs achub bywyd yr oedd gwir angen i’n staff ei ddeall.”


If you are interested in receiving FREE business support from us via the Thrive project, click HERE for more information and fill out an enquiry form to get started. Alternatively, send us a DM and someone will get back to you. Please note – you must be based in Pembrokeshire! We look forward to working with you soon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn cymorth busnes AM DDIM gennym ni trwy’r prosiect Thrive, cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a llenwch ffurflen ymholiad i gychwyn arni. Fel arall, anfonwch DM atom a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ôl. Sylwch – mae’n rhaid eich bod wedi’ch lleoli yn Sir Benfro! Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn fuan.