The Thrive Project – Case Study: The Rotary Club, Saundersfoot 22nd February 2024

Funded-by-UK-Gov

The THRIVE project is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Pembrokeshire County Council and delivered by Really Pro to the people of Pembrokeshire.

On 22nd February 2024, 9 individuals from The Rotary Club, Pembrokeshire engaged with the THRIVE project attending L2 Basic life skills & safe use of an AED Defibrillator training at the Regency Hall in Saundersfoot, Pembrokeshire supporting local people to become Wellbeing volunteers to be able to support the community.

Mae Prosiect THRIVE yn brosiect sgiliau deinamig a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Sir Penfro ac a gyflwynir gan Really Pro i bobl Sir Benfro.

Ar yr 22ain o Chwefror 2024 ymgysylltodd nawr unigolyn o Y Clwb Rotari, Sir Benfro â’r prosiect THRIVE gan fynychu hyfforddiant L2 Sgiliau bywyd sylfaenol a defnydd diogel o Ddiffibriliwr AED yn Neuadd y Regency yn Llanusyllt, Sir Benfro yn cefnogi pobl leol i ddod yn wirfoddolwyr Lles i allu cefnogi’r gymuned.


fabulous course – very good presentation – a fun way of learning!“, John Walker-Smith

 

cwrs gwych – cyflwyniad dda iawn – ffordd hwyliog o ddysgu!“, John Walker-Smith


Read the full testimonial below:

John Walker Smith said it was a “fabulous course – very good presentation – a fun way of learning!”. Charles Hopkinson said that the course was “well presented”. Another 2 participants who wished to remain anonymous said that the course was “very informative” and “excellent as always – clear and simple instruction that helps me to understand how to use a defib machine.”

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Dywedodd John Walker Smith ei fod yn “cwrs gwych – cyflwyniad dda iawn – ffordd hwyliog o ddysgu!”. Dywedodd Charles Hopkinson fod y cwrs “wedi’i gyflwyno’n dda”. Dywedodd 2 gyfranogwr arall, a oedd yn dymuno aros yn ddienw, fod y cwrs yn “addysgiadol iawn” ac yn “ardderchog fel arfer – cyfarwyddiau clir a syml sydd wedi fy helpu i ddeall sut i ddefnyddio peiriant defib.”


Our friends at Saundersfoot Connect, administrators for a large Facebook group for the area, helped us to promote the free training online and have asked us to come back again soon so that more people in Saundersfoot and surrounding towns can upskill or retrain. If you would like to add your name to the waiting list – please get in touch on 01437 224568 or emailing theteam@reallypro.co.uk.

Roedd ein ffrindiau yn Saundersfoot Connect, gweinyddwyr grŵp mawr ar Facebook ar gyfer yr ardal, wedi ein helpu i hyrwyddo’r hyfforddiant rhad ac am ddim ar-lein ac wedi gofyn i ni ddod nôl eto’n fuan fel bod mwy o bobl yn Llanusyllt a’r trefi cyfagos yn gallu uwchsgilio neu ailhyfforddi. Os hoffech ychwanegu eich enw at y rhestr aros – cysylltwch trwy ffonio 01437 224568 neu e-bostiwch theteam@reallypro.co.uk.


If you are interested in receiving FREE business support from us via the Thrive project, click HERE for more information and fill out an enquiry form to get started. Alternatively, send us a DM and someone will get back to you. Please note – you must be based in Pembrokeshire! We look forward to working with you soon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn cymorth busnes AM DDIM gennym ni trwy’r prosiect Thrive, cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a llenwch ffurflen ymholiad i gychwyn arni. Fel arall, anfonwch DM atom a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ôl. Sylwch – mae’n rhaid eich bod wedi’ch lleoli yn Sir Benfro! Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn fuan.