The Hospitality Academi

The Hospitality Academi is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Carmarthenshire County Council. The project is designed to help hospitality, leisure, accommodation and tourism businesses across Carmarthenshire to upskill, retrain and attract new staff.

Through the Hospitality Academi we offer FULLY FUNDED short courses at Levels 1-2 to train admin, front of house, manual and technical staff working across the sectors so they can retain current staff and attract new people to stabilise and grow their teams.

Our team of Engagement & Skills Advisors can work with small to large businesses across the Carmarthenshire region with a focus on supporting businesses in these key areas: 

Carmarthen

Llanelli

Whitland & St Clears 

Llandeilo & Brechfa

Ammanford

Newcastle Emlyn 

Mae’r Academi Lletygarwch yn brosiect sgiliau dynamig gan y Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU, a gweinyddwyd gan Gyngor Sir Gâr. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i helpu lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth busnes dros Sir Gâr i uwchsgilio, ail hyfforddi a denu staff newydd.

Mae’r Academi lletygarwch yn cynnig cyrsiau byr lefel 1-2 sydd wedi’i ARIANNI’N LLAWN i hyfforddi staff gweinyddol, blaen y tŷ, gweithiwr a technegol dros y sectorau iddynt gadw staff a denu pobol newydd i sefydlu a thyfu ei thimoedd.

Mae ein tîm o gynghorwr ymrwymiad a sgiliau yn gallu gweithio efo grwpiau bach i fawr dros rhanbarth Sir Gâr yn ffocysu ar gefnogi busnesau yn yr ardaloedd yma:

Caerfyrddin

Llanelli

 Hendygwyn a Sanclêr

Llandeilo & Brechfa

Rhydaman

Castell Newydd Emlyn

 

Our FULLY FUNDED Level 1-2 accredited short courses (Half Days + 1 Day in length) include:

Ein cyrsiau awdurdodedig byr lefel 1-2 sydd wedi’i ARIANNI’N LLAWN (Hanner Dydd + 1 Dydd hyr) yn cynnwys:

• L2 Customer Service in the Workplace 
• L2 Conflict Management in the Workplace 
• L2 Infection Control (House Keeping) in the Workplace 
• L2 Health & Safety Skills in the Workplace 
• L2 Risk Assessment Skills in the Workplace 
• L2 Food Safety for Catering / Retail in the Workplace 
• L2 Allergen Awareness 
• L1 Fire Safety in the Workplace 
• L1 Mental Health Awareness 
• L2 Basic Life Skills & Safe use of a AED Defibrillator 

• L2 Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y Gweithle
• L2 Triniaeth Gwrthdaro yn y Gweithle
• L2 Rheolaeth Haent (Cadw tŷ) yn y Gweithle
• L2 Sgiliau Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
• L2 Sgiliau Asesiad Peryglon yn y Gweithle
• L2 Diogelwch Fwyd am Arlwyo / Adwerth yn y Gweithle
• L2 Ymwybyddiaeth Alergen
• L1 Diogelwch Tân yn y Gweithle
• L1 Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
• L2 Sgiliau Bywyd Sylfaenol a Defnydd Diogel o Ddiffibriliwr AED

A group of laid out restaurant tables

The Education Sector

The Hospitality Academi also offers support and skills interventions to the education sector across Carmarthenshire with FULLY FUNDED short courses Level 1-2 for Y11 and Y13 pupil leavers. These can support new entrants / staff to the hospitality, leisure, accommodation and tourism sectors and a skilled workforce is a motivated workforce. Young people can be a great asset to a business looking for an energetic, qualified, team member for either seasonal or permanent employment.

Y Sector Addysg

Mae’r academi Lletygarwch hefyd yn cynnig cefnogaeth ac ymyriad sgiliau i’r sector addysg dros Sir Gâr gyda chyrsiau bŷr lefel 1-2 sydd wedi’i ARIUANNI’N LLAWN i ddisgyblion sydd yn gadael B11 a B13. Gall y rhain cefnogi ymgeisydd/staff newydd i’r sector lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth ac mae gweithlu medrus hefyd yn weithlu brwdfrydig. Gall pobol ifanc bod yn fantais fawr i fusnes sydd yn edrych am aelod tîm egnïol a chymwys am naill ai gwaith tymhorol neu barhaol.

The Unemployment Sector

Finally, the Hospitality Academi offers support to the unemployment sector and individuals in transition from parental or caring responsibilities looking for a career change or extra hours for employment. We know part-time workers that tend to include parents / carers are finding the need to earn more due to new benefit changes. The hospitality, accommodation, leisure and tourism sectors can offer essential opportunities to both young and mature individuals by way of Seasonal, Part-Time and Full-Time employment. With support from the Hospitality Academi project we can help adults aged 16+ on or off benefits with career changing training and development in order to enter these sectors. 

Y Sector Diweithdra

Yn ddiwethaf mae’r Academi Lletygarwch yn fodlon cefnogi’r sector di-waith ac unigolion sydd yn trawsnewid o gyfrifoldebau rhieniol neu ofalu ac yn edrych am newid gyrfa neu oriau ychwanegol swydd. Rydym yn adnabod bod gweithwyr rhan amser yn tueddu o gynnwys rhieni/gofalwyr sydd angen ennill mwy oherwydd newidiadau elw. Mae’r sector lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth yn cynnig cyfleoedd hanfodol i bobl ifanc ac aeddfed gyda gwaith Tymhorol, Rhan Amser a Llawn Amser. Gyda’r gefnogaeth o’r prosiect Academi Lletygarwch, gallwn helpu oedolion 16+ sydd yn derbyn neu ddim yn derbyn elw, gyda hyfforddi newid swydd a datblygiad iddynt gael mynediad i’r sectorau hyn.

Get in touch with our team today to see how we can help you, your business or organisation with our FREE FULLY FUNDED support and short courses.

Please email the theteam@reallypro.co.uk or  complete our short enquiry form below.

Cysylltwch â’r tîm heddiw i weld sut allwn helpu chi, eich busnes neu sefydliad gyda chefnogaeth a chyrsiau bŷr sydd wedi’i ARIANNI’N LLAWN.

Plîs ebostiwch theteam@reallypro.co.uk neu cwblhewch y ffurflen ymholiad isod.