The Hospitality Academi – Case Study: The Golden Lion

Funded-by-UK-Gov

Zoe Mitchell of the Golden Lion in Carmarthen, was the recent beneficiary of FREE Level 2 basic life skills and use of AED defibrillator training for her business and staff via The Hospitality Academi project funded by the UK Government.

Yn ddiweddar derbyniodd Zoe Mitchell o’r Golden Lion, Caerfyrddin hyfforddiant AM DDIM i’w busnes a’i staff mewn sgiliau bywyd sylfaenol Lefel 2 a defnyddio diffibriliwr AED trwy Brosiect Academi Lletygarwch a ariennir gan Lywodraeth y DU.


The Golden Lion Carmarthen

“As an employer and business owner we were so pleased Really Pro came to train me and my staff”

 

“Fel perchennog busnes a chyflogwr roeddwn yn falch bod Really Pro wedi dod i hyfforddi fy hun a fy staff”


Read the full testimonial below:

“I have worked with my team and volunteers from the community to fundraise to purchase and install most of the defibrillators that are located in the town centre in Carmarthen. I feel very strongly about helping people access them. As an employer and business owner we were so pleased Really Pro came to train me and my staff. It means we are able to share our knowledge of how to use the defibrillators we have worked so hard for in the town. Everyone should know how to use them, excellent training. “

Darllenwch y dysteb lawn isod:

“Gweithiais gyda fy nhîm a gwirfoddolwyr o’r gymuned i godi arian i brynu a gosod y rhan fwyaf o’r diffibrilwyr sydd wedi’u lleoli yng nghanol tref Caerfyrddin. Rwy’n teimlo’n gryf iawn am helpu pobl i gael mynediad atynt. Fel perchennog busnes a chyflogwr roeddwn yn falch bod Really Pro wedi dod i hyfforddi fy hun a fy staff. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu rhannu ein gwybodaeth am sut i ddefnyddio’r diffibrilwyr yn y dref y buom yn gweithio mor galed i’w chael. Dylai pawb wybod sut i’w defnyddio, hyfforddiant rhagorol.”


If you are in the hospitality, leisure, accommodation or tourism sector and your business is based in Carmarthen, please click here to complete an enquiry form.

Os ydych yn y sectorau lletygarwch, hamdden, llety neu dwristiaeth a bod eich busnes wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin, cliciwch yma i gwblhau ffurflen ymholiad.

Hospitality Academi Bilingual Logo