The Hospitality Academi – Case Study: The Plough Hotel and Restaurant, Llandeilo

Funded-by-UK-Gov

The Hospitality Academi is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Carmarthenshire County Council. The project is designed to help hospitality, leisure, accommodation and tourism businesses across Carmarthenshire to upskill, retrain and attract new staff.

8 members of the team at The Plough Hotel & Restaurant Llandeilo, were the recent beneficiaries of free L2 Workplace Health and Safety Skills Training through the UK Government funded Hospitality Academy Project. The training was delivered onsite with everyone thoroughly enjoying the day.

Mae’r Academi Lletygarwch yn brosiect sgiliau dynamig gan y Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU, a gweinyddwyd gan Gyngor Sir Gâr. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i helpu lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth busnes dros Sir Gâr i uwchsgilio, ail hyfforddi a denu staff newydd.

8 aelod o’r tîm yn The Plough Hotel a Restaurant Llandeilo, yn fuddiolwyr diweddar o Hyfforddiant Sgiliau Iechyd a Diogelwch L2 yn y Gweithle am ddimtrwy Brosiect Academi Lletygarwch a ariennir gan Lywodraeth y DU. Cyflwynwyd yr hyfforddiant ar y safle gyda phawb wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.


“The training we received from the trainer at Really Pro was very informative and extremely engaging” Manager, Hannah Franklin

 

“Roedd yr hyfforddiant a gawsom gan eu hyfforddwr yn Really Pro yn addysgiadol iawn ac yn ymgysyllt” Rheolwr, Hannah Franklin


Read the full testimonial below:

Hannah Franklin, Manager of The Plough Hotel & Restaurant, Llandeilo said; “The training we received from the trainer at Really Pro was very informative and extremely engaging, it was a great catalyst for conversations on where improvements could be made in areas we hadn’t thought about!”

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Dywedodd y rheolwr Hannah Franklin; “Roedd yr hyfforddiant a gawsom gan eu hyfforddwr yn Really Pro yn addysgiadol iawn ac yn ymgysylltu, roedd yn gatalydd gwych ar gyfer sgyrsiau ar ble y gellid gwneud gwelliannau mewn meysydd nad oeddem wedi meddwl amdanynt!”


To book your FREE staff training, please get in touch with us by calling our team on 01437 224568 or emailing theteam@reallypro.co.uk.

I archebu eich hyfforddiant staff AM DDIM, cysylltwch â ni drwy ffonio ein tîm 01437 224568 neu e-bost theteam@reallypro.co.uk.

Hospitality Academi Bilingual Logo